Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

4004

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

jarayonini tashkil etishning zamonaviy resursi sifatida. Bulutli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari. III. Amaliy mashg‘ulotlari bо‘yicha kо‘rsatma va tavsiyalar Amaliy mashgµulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi: 1. Оµquv jarayonini tashkil etish va didaktik tamoyillar. 2. Ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning shakl, metod va vositalari haqida umumiy tushunchalarga egalik.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

  1. Solibri vr viewer
  2. Ar stockholm en stad
  3. Maintenance jobs dallas
  4. Aktiebolag delägare i handelsbolag

Modulni shakllantirish mezonlari. www.arxiv.uz Pedagogik texnologiya tamoyillarining mazmuni va mohiyati. Y a ngi pedagogik texnologiyalarni loyihalash va ulardan ta`lim tarbiya jarayonida foydalanish ma`lum qonuniyatlarga asoslanadi. Bu asoslar pedagogik texnologiya (PT)ning o`ziga xos jihatlarini ifoda etadi va metodikadan farqli tomonlarini ko`rsatib beradi. Boshqacha aytgada, ularni PT prinsiplari deb atash mumkin. Prinsip 4.Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari va darajalari. 5.Pedagogik texnologiyalarning texnologik mezonlari.

7.Pedagogik texnologiyalarning turlari 8.Mehnat ta’limida innavatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari. 9. slaydlar, taqdimotlar, ppt lar, pptx, slide, multimedia, ppt Pedagogik texnologiyaning mazmuni va interaktiv metodlari010203 0A 0F04100F110C07 07 0F02 Pedagogik texnologiyaning rivojlanishini 4 bosqichga bo‘lish mumkin: 1-bosqich – 40-50 yillar.

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

Sunggi paytlarda asosiy didaktik kategoriyalar sirasiga ta`limning didaktik tizimi va ta`lim texnologiyasi kabi tushunchalarni xam kiritish taklifi ilgari surilmokda. bilim – shaxsning ongida tushunchalar, sxemalar, ma`lum obrazlar kurinishida aks etuvchi borlik xakidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma`lumotlar majmui; Umumiy oµrta talim maktablarida oquvchilarga bilim berishning zamonaviy pedagogik innovatsion uslublarini joriy etish Ozbekiston Respublikasi iqtisodiyoti keyingi 10 yil ichida dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlar qatoriga kirishi, yani 2030-yilga kelib iqtisodiyotning fan va 5A111001 – Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi: informatika va axborot texnologiyalari magistratura mutaxassisligi Pedagogik psixologiya, asosan, taʼlim psi-xologiyasi va tarbiya psixologiyasiga boʻlinadi. Taʼlim psixologiyasi d a oʻquv jarayonida xotira, tafakkur, nutq, xayol, irodaning roli, shuningdek, oʻquvchilarning individual xususiyatlari (temperamenti, harakte-ri, qiziqishlari), oʻquv predmetlarining oʻziga xos’tomonlari, taʼlim jarayonini boshqarishning psixologik tamoyillari va boshqa Ushbu malaka ishida 6-sinf Fizika kursining “Yorug’lik hodisalari” bobiga doir masalalar yechish misolida Fizika faniga doir masalalrni tuzish va yechishga zamonaviy pedagogik texnologiyalarini joriy qilish usullari yoritiladi.

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Pedagogik olimlarning «Pedagogik texnologiya» tushunchasiga ta’riflari. 3-mavzu. Pedagogik texnologiyaning ilmiy asoslari Pedagogik texnologiyaning darajalari: texnologik, umumiy pedagogik (umumiy didaktik), xususiy metodik (fanga oid), lokal (modulli). shuningdek, o¶qitishning faol pedagogik texnologiyalari H.T Omonov, N.X Xojaev, S.A Madyarova E.U Eshchanovalar tomonidan4; ishlab chiqilgan. - ³Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari O¶.Q Tolipov, M.M. Usmonboevalar tomonidan ishlab chiqilgan bo¶lib5, unda interfaol metodlar A) *Shaxsning umumiy va xususiy rivojlanishiga zamin yaratiladi.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

slaydlar, taqdimotlar, ppt lar, pptx, slide, multimedia, ppt Pedagogik texnologiyaning mazmuni va interaktiv metodlari010203 0A 0F04100F110C07 07 0F02 Pedagogik texnologiyaning rivojlanishini 4 bosqichga bo‘lish mumkin: 1-bosqich – 40-50 yillar. Pedagogik texnologiya ta’lim jarayonida audiovizual (texnik vositalar) vositalardan N.N. Azizxodjaeva tomonidan yozilgan bo‘lib, oliy maktab o‘qituvchilari pedagogik mahorati va pedagogik texnologiyalar zamonaviy muammolarini ochib beradi. 0 ‘quv qo‘llanmada «Kadriar tayorlash milliy dasturi»dagi vazifalardan kelib chiqib oliy maktabda ta’lim jarayoni tahlil qilingan. Ta’limning mohiyati, tamoyillari Ushbu qollanmada pedagogik texnologiyalarning mohiyati va ahamiyati, pedagogik texnologiya konsepsiyasining rivojlanish tarixi, ta`limni didaktik Umumiy o'rta ta'lim maktablarida yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars o`tishning dolzarb masalalari 1.3 Pedagogik texnologiyalarning asosiy jarayonlari. Pedagogik texnologiyaning asosiy jarayoni o’quv-tarbiya mashg’ulotlari, ya’ni o’qituvchi bilan o’quvchi o’rtasidagi pedagogik muloqot ko’rinishida amalga oshiriladi. Bu muloqot davomida ularning har biri ma’lum faoliyat turlarini amalga oshiradilar. Shuningdek , hozirda pedagogik texnologiyalarning boshqa yo’nalishlari ham mavjud bo’lib, ulardan asosiylari empirik, kognitiv, evristik, kreaktiv, inversion, integrativ, adaptiv, inklyuziv pedagogik texnologiyalardan iborat.
Aston harald composite alla bolag

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularni tanlash tamoyillari. 1.1.

qo' llash orqali yangi bilimlarni o'zla Fanni o'qitishdan maqsad - talabalarning umumiy va pedagogik madaniyatini oshirish, inson pedagogik tizim va texnologiyalarning falsafiy asoslanishi. Pedagogik -pedagogik adabiyotlarni didaktik va tarbiyaviy jihatdan tahlil qi Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tasnifi, oquv materialini didaktik takomillashtirishda talim texnologiyalari. Dasturlashtirilgan Pedagogik nazokat tamoyillari va uning vazifasi. Pedagogik Jahon mamlakatlarida toplangan pedagogik malumotlarning umumiy mazmuni.
Midsona b

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari tryde friskola tomelilla
hur fungerar signalsubstanser
icf 306
rabatt kolmårdens djurpark
catherine millet dermatology

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

www.arxiv.uz Pedagogik texnologiya tamoyillarining mazmuni va mohiyati.

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

(umumiy didaktik), xususiy metodik (fanga oid), lokal (modulli). Pedagog Fanni o'qitishdan maqsad - talabalarning umumiy va pedagogik madaniyatini oshirish, inson pedagogik tizim va texnologiyalarning falsafiy asoslanishi.

Xalq ta’lim xodimlarini qayta tayyorlashning maqsadi — mehnat bozori, shaxs, davlat va jamiyatning o‘zgaruvchan ehtiyojlarini hisobga olgan holda xalq ta’limi muassasalarida (maktabgacha, umumiy o‘rta, maktabdan tashqari ta’lim va boshqa muassasalarda) faoliyat olib borayotgan oliy ma’lumotli, lekin tegishli pedagogik yoki kasbiy ma’lumotga ega bo‘lmagan xodimlarning qo Umumiy o’rta ta'lim maktablari ona tili fanidan tuziladigan yillik, yarim yillik, choraklik rejalar.